praktyka zawodowa od 1979 roku
Obsługa prawna
  • - podmiotów gospodarczych
  • - jednostek organizacyjnych
  • - osób fizycznych
telefon kontaktowy: 501 550 278
Formularz kontaktowy

Przedsiębiorcy i jednostki organizacyjne

Kancelaria prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie o jakim mowa w ustawie o radcach prawnych.

W szczególności Kancelaria:

  • udziela porad i konsultacji prawnych a także ustnych i pisemnych opinii prawnych,
  • przygotowuje projekty umów i porozumień, dokonuje ocen przedłożonych projektów umów,
  • przygotowuje i uczestniczy w redakcji wewnętrznych aktów prawnych i istotnych pism wychodzących na zewnątrz,
  • uczestniczy w negocjacjach,
  • wykonuje obsługę prawną posiedzeń organów podmiotów (Rady jednostek samorządu terytorialnego, Zarządy tych jednostek, Walne Zgromadzenia, Rady Nadzorcze i Komisje Rewizyjne oraz Zarządy spółek prawa handlowego),
  • sprawuje zastępstwo procesowe obsługiwanego podmiotu w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i przed organami administracji publicznej.

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Romatowski

Plac Wolności 17c/7, 87-800 Włocławek

tel. 501 550 278

Wykonanie: Progressif.pl